• PREU/HORA
 • 45 €
 • HORARI
 • 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

 • Fonollar, 14 , 08240 Manresa (Barcelona)
  T: 93.011.81.05

 • PREU/HORA
 • 45 €
 • HORARI
 • 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

CONSELLS

PNEUMÀTICS
 • Quina és la profunditat mínima legal per al solc del pneumàtic?

  La profunditat mínima per al solc del pneumàtic és d’1,6 mm, però en aquesta situació el rendiment del pneumàtic ha perdut un 90 % d'efectivitat pel que fa a la capacitat d'adherir-se a la calçada.

 • És convenient intercanviar regularment els pneumàtics?

  Sí, almenys un cop cada 10.000 km, ja que així s'aconsegueix un repartiment més proporcional del seu desgast i se n'augmenta la durada.

  Per a això el primer que s'ha de tenir en compte és que els pneumàtics d'un mateix eix han de ser iguals i la diferència entre les profunditats del...


SUSPENSIÓ I AMORTIDORS
 • Què passa si condueix amb amortidors en mal estat?

  Els amortidors tenen la funció important, entre d'altres, de mantenir els pneumàtics en contacte continu amb l'asfalt. Un amortidor en mal estat suposa una menor adherència en carretera, inestabilitat i manca de control del vehicle i un increment en la distància de frenada.

 • Quin és l'interval de substitució dels amortidors?

  La degradació dels amortidors depèn en gran mesura de la fatiga a què siguin sotmesos (tipus de conducció, tipus de superfície per la qual circula, etc.) de manera que els intervals de substitució dels amortidors són...


SISTEMA D'ESCAPAMENT
 • Cada quan és aconsellable revisar els conductes d'escapament?

  És aconsellable revisar els tubs d'escapament aproximadament cada 20.000 km. És una operació ràpida amb la qual podem detectar avaries imminents i prevenir així danys més grans i més costosos.

  Ha de procedir-se a la substitució del component que presenti esquerdes, forats o símptomes de corrosió.

 • Cada quan se sol canviar un catalitzador?

  En condicions normals els catalitzadors se solen substituir cada 80.000 a 100.000 km, però en cas d'impacte se'n pot produir la destrucció interna de manera fulminant i, per això, és aconsellable...


MANTENIMENT DEL TEU VEHICLE EN ÈPOCA HIVERNAL
 • Pneumàtics

  A l'hivern augmenta considerablement el risc d'accident derivat de les condicions meteorològiques; per prevenir-ho és fonamental revisar la profunditat del dibuix del pneumàtic, que no pot ser inferior a 1,6 mm. La superfície del pneumàtic ha d'estar exempta de cops, desgasts anormals, talls, etc.

  La pressió del pneumàtic també influeix en la seguretat en la conducció. Assegureu-vos que la pressió és la correcta. Una pressió inferior a la normal tanca els solcs del dibuix del pneumàtic, redueix l'evacuació d'aigua i augmenta la possibilitat d'hidroplanatge, a més de degradar-lo...


FRENS
 • Es desgasten igual les pastilles del fre de les rodes davanteres que les de les rodes posteriors?

  No, en frenar la major part del pes del vehicle recau sobre les rodes de l'eix davanter (l'eix posterior tendeix a elevar-se). Com a conseqüència, la major acció de frenada es fa recaure sobre les rodes de l'eix davanter i consegüentment el seu desgast és més gran i més prematur.

 • Cada quan s'han de canviar les pastilles del fre?

  La durada de les pastilles del fre depèn de factors com ara la duresa del material de la pastilla, l'ús que es faci del sistema de frens, l'estat dels discos de fre,...


LUBRICANT DE MOTOR
 • Es poden barrejar dos olis diferents?

  Tots els olis són miscibles entre si, ja siguin de gasolina o dièsel, minerals o sintètics, però amb això es rebaixa la qualitat de l'oli superior i el producte final no acostuma a tenir la suma de les característiques de tots dos. Per això no és aconsellable barrejar-los, llevat que siguin de característiques molt similars.

 • Quina diferència hi ha entre un oli mineral i un oli sintètic?

  Un oli mineral està format directament a partir de la destil·lació del petroli, a la qual s'incorporen additius que en milloren les prestacions.

  En un oli sintètic les...


FILTRES
 • He de canviar el filtre d'oli quan canviï l'oli?

  El filtre ha de canviar-se amb la periodicitat que indiqui el fabricant.

  En general, si els intervals de canvis d'oli són llargs o el motor ha treballat en condicions d'ús dures hem de substituir el filtre en cada canvi d'oli, en cas contrari es pot substituir cada dos canvis d'oli.

 • Quin és l'interval de substitució del filtre de l'aire?

  És aconsellable realitzar la substitució del filtre un cop l'any o cada 20.000 km (excepte en cas d'especificació contrària del fabricant).

  En condicions de conducció per zones polsoses l'interval de substitució,...


DIRECCIÓ
 • Quins símptomes es donen en cas d'una alineació de direcció incorrecta?

  El vehicle deriva cap a un costat en circular en línia recta.

  Duresa anormal de la direcció.

  Els pneumàtics es desgasten de manera irregular per les vores interiors o bé per les exteriors.


CORRETJA DE DISTRIBUCIÓ
 • Quan he de canviar la corretja de distribució?

  Els intervals de substitució de la corretja de distribució depenen de cada vehicle i poden oscil·lar entre els 40.000 i els 120.000 km.

  En qualsevol cas és molt important respectar els intervals definits pel fabricant per evitar danys greus en el motor.


BUGIES
 • Què és el grau tèrmic d'una bugia?

  El grau tèrmic de la bugia indica la capacitat de la bugia d'evacuar la calor que acumula durant el funcionament del motor. Una bugia serà «freda» si és capaç d'evacuar gran quantitat de calor. En canvi, serà «calenta» si la seva capacitat d'evacuació és petita. Un motor que genera altes temperatures en la seva càmera de combustió requerirà una bugia freda i viceversa.

 • Per què és important el grau tèrmic de la bugia?

  Una bugia ha de treballar entre dos intervals de temperatura. Si la seva temperatura de funcionament és inferior als 400 ºC la bugia s'embruta...


BATERIA
 • Què és una bateria sense manteniment?

  Els acumuladors de les bateries estan fabricats a base de plom amb addició de petites quantitats d'altres materials. La diferència entre les bateries sense manteniment, les de baix manteniment i les de tipus convencional és el material amb què es combina el plom. A les de tipus convencional s’afegeix al plom entre un 5 % i un 6 % d'antimoni; a les de baix manteniment, entre un 2 % i un 3,5 %, i en les que no necessiten manteniment s'ha substituït l'antimoni per calci i plom o calci i seleni.

  Les bateries amb antimoni accepten corrent després d'aconseguir...


ANTICONGELANT
 • En què consisteix el líquid refrigerant?

  El líquid refrigerant està compost bàsicament d'aigua i etilenglicol (alcohol que redueix el punt de congelació del líquid), a més d'altres additius específics.

 • Quines funcions compleix el líquid refrigerant?

  A més d'evacuar la calor generada en el motor, el líquid refrigerant eleva el punt d'ebullició de l'aigua en dur incorporat anticongelant, disminueix el seu punt de congelació i protegeix el motor contra la corrosió de l'alumini, el bronze, el coure, la soldadura, l'acer i el ferro colat i evita la formació de dipòsits i llots.

 • Què passa si no...